THE SKINZ BOUTIQUE GOES IBIZA | WE ZIJN ER EVENTJES TUSSENUIT WAARDOOR JE BESTELLINGEN LATER GELEVERD WORDEN DAN JE VAN ONS GEWEND BENT:

BESTELLINGEN GEPLAATST TUSSEN 12 EN 21 APRIL WORDEN OP 22 APRIL 2024 VERZONDEN

Gratis cadeautje bij bestellingen vanaf €150,-

SHE Unplugged Retreat is van start gegaan!

Bestellingen geplaatst tussen 12 en 21 april worden 22 april 2024 verzonden.

The Skinz Boutique | Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 
Net als iedere winkel hebben wij algemene voorwaarden. Niet de meest interessante kost maar wel handig. Zo weet je waar je aan toe bent. Het zijn onze officiële spelregels die gelden voor de services die SKINZ verleent. En in bijzondere situaties of bij problemen geven ze extra duidelijkheid.
Algemene Voorwaarden
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, oftewel SKINZ;
Consument: jij, als natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met SKINZ;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door SKINZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij als consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou als consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat je als consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 
SKINZ
Handelend onder de naam: SKINZ en SKINZBTQ
Vestigingsadres:
Op den Dijk 20
6102 EW Echt
 
Telefoonnummer: (ma t/m vrij 09.00-17.00 uur): +31 475224088
Emailadres: [email protected]
KvK-nummer: 12053746
BTW-identificatienummer: NL001836127B44
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SKINZ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij SKINZ zijn in te zien en op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het voorgaande en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door jou op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg zijn te raadplegen en dat op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Als SKINZ gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of (technische) fouten in het aanbod binden SKINZ niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan SKINZ zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou als consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien je het aanbod langs elektronische weg aanvaard, bevestigt SKINZ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SKINZ passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Aangezien je als consument elektronisch kunt betalen, zal SKINZ daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
SKINZ kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SKINZ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is SKINZ gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
SKINZ zal bij het product of dienst aan jou de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van SKINZ waar je met klachten terecht kunt;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij SKINZ deze gegevens al aan jou heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien SKINZ zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Hoe te bestellen
Je kunt een bestelling plaatsen bij SKINZ door op alle gewenste artikelen op de website te klikken, waardoor ze in je winkelwagen komen. Je kunt vervolgens je winkelwagen nakijken en eventuele wijzigingen aanbrengen. Als de winkelwagen eenmaal naar wens is, klik je op de ‘naar je gegevens’-knop, waardoor een elektronisch bestelformulier wordt aangemaakt met daarop de gewenste artikelen. Na het invullen van je benodigde gegevens, inclusief betalingsinformatie, druk je op 'betalen' waarna je wordt doorgeleid naar een beveiligde omgeving waar je de betaling kunt verrichten. Hierna is je bestelling voltooid.
Bij het verwerken van je bestelling stuurt SKINZ een email waarbij de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. De koop- en verkoopovereenkomst gaat in vanaf het moment van verzenden van de betreffende email. De betreffende overeenkomst wordt daarom beschouwd als zijnde afgesloten in Nederland.
Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten
1.              Bij de aankoop van producten heb je als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens jou.
2.              Tijdens deze termijn zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan SKINZ retourneren, conform de door SKINZ verstrekte instructies, bij gebreke waarvan SKINZ zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op haar algemeen opschortingsrecht ex artikel 6:52 BW kan beroepen.
De levering van je product
SKINZ betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. SKINZ doet haar uiterste best alle aankopen te leveren binnen de periode die wordt aangegeven op de website (binnen 2 werkdagen tijdens werkdagen). We zijn hierbij echter afhankelijk van onze leveranciers. Als gevolg daarvan zijn alle op de website vermelde tijden slechts een indicatie. COSMANIA is op geen enkele manier aansprakelijk als levering op een later tijdstip plaatsvindt. Het overschrijden van de leveringstijd en/of het overschrijden van de termijn van dertig dagen na het plaatsen van de bestelling stelt SKINZ niet automatisch in gebreke.
Levering binnen Nederland wordt uitgevoerd door PostNL. Als de bezorger er niet in slaagt je de levering de eerste keer te overhandigen, zal de volgende (werk)dag de bezorger terugkeren en nogmaals een boodschap achterlaten als de bestelling niet kan worden afgeleverd.
De PostNL bezorger zal na de tweede poging een bericht achterlaten waarin staat vermeld op welke postvestiging je het pakket kunt ophalen.
Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de goederen zijn geleverd mogen niet later dan twee werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail of telefonisch worden ingediend bij SKINZ.
Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten
Wij zijn overtuigd van onze mooie werkzame producten en willen natuurlijk ook dat jij uiterst tevreden bent over je aankopen. Ben je na ontvangst onverhoopt toch niet tevreden met de aangekochte producten? Dan doen wij hier niet moeilijk over! Je hebt namelijk het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te sturen.
  • Het product zit in de originele verpakking en is ongeopend.
  • Behandel het product zoals je in de winkel zou doen: bekijk het product, maar open het potje of de flacon niet. Dit is niet hygiënisch en wij hechten ontzettend veel waarde aan hygiëne.
  • Stuur binnen 14 dagen een mailtje naar [email protected] met eventueel de reden van terugsturen.
  • Stuur het product na de melding via mail binnen 14 dagen aan ons retour. 
  • Stuur je de bestelling terug? Dan stuur je ook eventueel ontvangen cadeaus terug. Hiervoor geldt ook hetzelfde: open de verpakkingen niet.
  • Stuur je een gedeelte van de bestelling retour? Dan mag je het cadeautje dat bij het product hoort dat je houdt natuurlijk houden. Wanneer je een cadeautje houdt dat je had moeten retourneren of wanneer je het gebruikt hebt, brengen we het in rekening.
  • Verzend je pakketje via POSTNL.NL
  • De verzendkosten van je retourzending zijn voor jouw eigen rekening.
  • Zodra de retourzending bij ons binnen is, checken wij deze meteen en zorgen wij dat het gehele bedrag binnen 14 dagen op je rekening wordt terug gestort.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, kunnen de gekochte artikelen, binnen 14 dagen, worden teruggestuurd naar SKINZ (als je woonachtig bent in Nederland), conform de aangegeven instructies. De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. Indien je een bedrag betaald hebt, zal SKINZ dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending, terugbetalen. De kosten van verzending blijven voor rekening van jou en worden niet teruggestort.
De herroeping moet worden aangemeld conform de instructies via een email aan [email protected]. Door te annuleren, wordt onmiddellijk de koop- en verkoopovereenkomst tussen SKINZ en jou beëindigd en word je verplicht de goederen zo snel mogelijk na het annuleren (maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de email van herroeping) terug te sturen naar SKINZ. Om een terugbetaling te krijgen, moet het product in nieuwe en ongebruikte staat zijn en met alle oorspronkelijke verpakkingen.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Indien je niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door SKINZ alleen worden uitgesloten indien SKINZ dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die door SKINZ tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen.
Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
In afwijking van het voorgaande lid kan SKINZ producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar SKINZ geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien SKINZ dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Prijzen die vermeld worden op de SKINZ webshop zijn inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten.
Prijswijzigingen, ontstaan door een (technische) fout of vergissing, binden SKINZ niet en zorgen ervoor dat de koop niet doorgaat.
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
SKINZ staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door SKINZ, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die je als consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 – Levering en uitvoering
SKINZ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan het bedrijf kenbaar hebt gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal SKINZ geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk één maand, nadat je de bestelling geplaatst hebt, een bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op restitutie van het aankoopbedrag.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal SKINZ het aankoopbedrag dat je betaald hebt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal SKINZ zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van SKINZ.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij SKINZ, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duur transacties
Je kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal een jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 13 – Betaling
Bestellingen worden vooruit betaald of eventueel betaald met KLARNA achteraf. Je hebt als consument de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SKINZ te melden.
In geval van wanbetaling van jou, als consument, heeft SKINZ behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Op de SKINZ webshop kan betaald worden door middel van een credit card betaling, achteraf betaling en iDEAL.
Artikel 14 – Klachtenregeling
SKINZ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SKINZ, nadat je als consument de gebreken hebt geconstateerd.
Bij SKINZ ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SKINZ binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van jou zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou als consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Privacy
SKINZ respecteert je privacy. De informatie die door je wordt verstrekt via de website wordt uitsluitend gebruikt om je bestelling te verwerken en je te informeren over SKINZ en haar producten. De door jouw verstrekte persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Je hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. Zie ook ons privacy beleid.
Aansprakelijkheid
Het is belangrijk dat alle aanwijzingen op verpakkingen en bijsluiters opgevolgd worden. Voor afwijkend gebruik en/of hantering aanvaardt SKINZ geen aansprakelijkheid.
SKINZ’S aansprakelijkheid richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. SKINZ is, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Daarbij is SKINZ, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen ten opzichte van de klant.
Schade, als bedoeld in de alinea hierbij, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van SKINZ, moet zo snel mogelijk en in elk geval binnen dertig (30) dagen schriftelijk aan SKINZ zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan SKINZ gemeld wordt, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Tenzij de klant aantoont dat hij/zij de schade redelijkerwijs niet eerder kon melden.
We stellen de webshop van SKINZ met passie en de grootst mogelijke zorg samen maar het blijft mensenwerk. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen daardoor voorkomen. SKINZ is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade.
SKINZ is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid in de aangeboden informatie. Ook is SKINZ niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door problemen die door het internet kunnen ontstaan, zoals storingen, tijdelijke onderbrekingen, fouten of vertraging in het geven van informatie en services door SKINZ. Daarnaast is SKINZ niet verantwoordelijk voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van gegevens, adviezen of ideeën die door SKINZ worden gegeven via deze website of mailverkeer vanuit SKINZ. SKINZ beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de informatie die we op de website geven ook altijd helemaal geschikt is voor gebruik in andere landen.
Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van SKINZ opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer duurt dan 2 maanden, hebben zowel jij als SKINZ het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden.
Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij SKINZ of bij de toeleveranciers van SKINZ.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren en slaan ook data op voor advertentie personalisatie. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »